Back

ⓘ ਬਿਜਲਾਣੂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ                                               

ਬਿਜਲਾਣੂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ

ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕਸ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕੀ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਕੇ ਆਵੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਵਜੋਂ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕੀ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਜੁਗਤਾਂ ਆਦਿ) ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਕੇ ਉਪਯੁਕਤ ਬਿਜਲਈ ਪਰਿਪਥ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲਈ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਛਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣ manipulation ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ - ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸਮਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ - ਨਵੀਆਂ ...

                                               

ਬਿਜਲਾਣੂ ਤਰਤੀਬ

ਬਿਜਲਾਣੂ ਤਰਤੀਬ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਤਰਤੀਬ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਹਰ-ਬਰੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਸੁਝਾਇਆ। ਨਿਓਨ ਦੀ ਤਰਤੀਬ 1s 2 2s 2 2p 6.

                                               

ਕੰਪਿਊਟਰ

ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ - ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਕ, ਪਾਠ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਧੁਨੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਬਹੁਮੁਖੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ। ਚਰਚ-ਟਰਨਿੰਗ ਸਿਧਾਂਤ Church-Turing thesis ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਮੱਰਥਾ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਟਰਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਹਾਇਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਇੱਕੋ ਕੰਪ ...

                                               

ਸੈਮਸੰਗ

ਸੈਮਸੰਗ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਤ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ ਸੈਮਸੰਗ ਟਾਊਨ, ਸਿਓਲ ਵਿਖੇ ਹੈ। ਇਸ ਹੇਠ ਕਈ ਸਹਾਇਕ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਬਰਾਂਡ ਹੇਠ ਹੀ ਇਕੱਤਰ ਹਨ।

                                     

ⓘ ਬਿਜਲਾਣੂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ

  • ਵ ਗ ਆਨ ਦ ਅ ਤਰਗਤ ਇਲ ਕਟਰ ਨ ਕਸ ਜ ਇਲ ਕਟਰ ਨ ਕ ਉਹ ਖ ਤਰ ਹਨ ਜ ਵ ਖ ਵ ਖ ਪ ਰਕ ਰ ਦ ਮ ਧ ਅਮ ਨ ਰਵ ਤ, ਗ ਸ, ਧ ਤ ਅਰਧਚ ਲਕ, ਨ ਨ - ਸ ਰਚਨ ਆਦ ਰ ਹ ਹ ਕ ਆਵ ਸ
  • ਬ ਜਲ ਣ ਤਰਤ ਬ ਜ ਇਲ ਕਟ ਰ ਨ ਤਰਤ ਬ ਪਰਮ ਣ ਆ ਦ ਵ ਖ - ਵ ਖ ਪ ਥ ਵ ਚ ਇਲ ਕਟ ਰ ਨ ਦ ਵ ਡ ਨ ਕ ਹ ਜ ਦ ਹ ਇਸ ਨ ਬ ਹਰ - ਬਰ ਵ ਗ ਆਨ ਆ ਨ ਸ ਝ ਇਆ ਨ ਓਨ ਦ ਤਰਤ ਬ
  • ਕ ਤ ਅਤ ਪ ਰ ਪਰ ਗਰ ਮ ਹ ਣਯ ਗ ਕ ਪ ਊਟਰ ਦ ਡ ਜ ਇਨ ਤ ਆਰ ਕ ਤ ਪਰ ਉਸ ਸਮ ਤਕਨ ਲ ਜ ਦ ਵ ਕ ਸ ਵ ਚ ਕਮ ਪ ਸ ਆ ਦ ਥ ੜ ਹ, ਅਤ ਆਪਣ ਡ ਜ ਇਨ ਦ ਬ ਢ ਗ ਖ ਕ ਦ
  • ਪਰਮ ਣਵ ਭ ਰ ਨ ਤ ਲਨ ਤਮਕ ਆਈਸ ਟ ਪ ਕ ਭ ਰ ਕਹ ਦ ਤ ਜ ਦ ਹ ਆਈਯ ਪ ਕ, ਰਸ ਇਣਕ ਤਕਨ ਲ ਜ ਦ ਖ ਲ ਸ ਦ ਜ ਜ ਲਦ ਗ ਲਡ ਬ ਕ ਲ ਈਨ ਉਤਲ ਸਹ ਕ ਤ ਰ ਪ : 2006
                                     
  • ਸ ਆਸਤ  ਲ ਲ ਹ ਟਰ ਸਪ ਰਟ ਕ ਦਰਤ ਸ ਰ ਖ ਅਤ ਖ ਤਰ  ਜ ਨਵਰ  ਪ ਦ ਤਕਨ ਲ ਜ ਬ ਜਲ ਣ ਤਕਨ ਲ ਜ ਸ ਚਨ ਤਕਨ ਲ ਜ ਅਵ ਜ ਤਕਨ ਲ ਜ ਵ ਹਨ ਤਕਨ ਲ ਜ ਇ ਟਰਨ ਟ
  • ਮਹ ਤਵਪ ਰਨ ਲ ਕ ਲ ਕ ਨ - ਹ ਸ ਮਸ ਗ ਇਲ ਕਟਰ ਨ ਕਸ ਦ ਚ ਅਰਮ ਨ ਉਪਜ ਲ ੜ ਰਸ ਇਣ, ਬ ਜਲ ਣ ਸਮ ਨ, ਚ ਕ ਤਸਕ ਯ ਤਰ, ਸ ਨ ਸ ਚ ਤਤ ਸ ਦ, ਸਮ ਦਰ ਜਹ ਜ ਸ ਮ ਕ ਡਕਟਰ, ਦ ਰ - ਸ ਚ ਰ
ਪਰਮਾਣਵੀ ਭਾਰ
                                               

ਪਰਮਾਣਵੀ ਭਾਰ

ਪਰਮਾਣਵੀ ਭਾਰ ਕਿਸੇ ਪਰਮਾਣਵੀ ਕਣ, ਉੱਪ-ਪਰਮਾਣਵੀ ਕਣ ਜਾਂ ਅਣੂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਏਕੀਕਿਰਤ ਪਰਮਾਣਵੀ ਭਾਰ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ਼ 1 ਪਰਮਾਣਵੀ ਭਾਰ ਇਕਾਈ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ-12 ਪਰਮਾਣੂ ਦੇ ਭਾਰ ਦਾ 1/12 ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਕਾਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਣਵੀ ਭਾਰ ਨੂੰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਆਈਸੋਟੋਪਿਕ ਭਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Encyclopedic dictionary

Translation

ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ.

Computer Study Oye Google Sites. ਕੋਰਸ ਸਮਾਂ ਯੋਗਤਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ । ਗਰੁੱਪ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਇਨ ਡਰੈੱਸ ਇਕ ਸਾਲ ਮੈਟਿਕ. ਔਰਤਾਂ. ਸਵੇਰ. ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕਟਿੰਗ ਐਂਡ ਟੇਲਰਿੰਗ. ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਇਕ ਸਾਲ 10. ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ. ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ. ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਿੱਧੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ. ਸਿੱਖਿਆ ਫੋਕਸ, ਪਟਿਆਲਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ. ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੇਖ. ਜਯੋਤੀ ਕਾਲਜ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ. ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ: ਵਿਕਾਸ ਕਾਂਸਲ 9501010979 UGC NET Qualified ​ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀ ਸ.ਸ.ਸ.ਸ. ਕੰ, ਸੁਨਾਮ. Page 2. 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ. ਪੇਜ਼ ਨੰ:2. ਪਾਠ 1. ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ. ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। ਇਲੈਕਟੌਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਉ. ਸਾਈਕਲ.

ਸੈਮਸੰਗ, ਐਪਲ ਦੀ ਵੈਂਡਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ.

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੱਖਣੀ ਕੋਰਿਆਈ ਕੰਪਨੀ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਚ ਆਪਣੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ M10s ਤੇ M30s ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ M10s ਦੀ ਕੀਮਤ 8.999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਦਕਿ M30s ਦੀ ਕੀਮਤ 13.999 ਰੁਪਏ. ਸੈਮਸੰਗ ਗਲੈਕਸੀ S9 ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ, ਜਾਣੋ ਇਹ 5. ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੈਮਸੰਗ ਨੂੰ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਸੈਮਸੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਜ਼ਾਇਬ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ. ਸੈਮਸੰਗ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੌਂਚ ਕਰੇਗਾ ਤਿੰਨ. ਸੈਮਸੰਗ ਗਲੈਕਸੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੈ. ਸੈਮਸੰਗ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੁਆਲਟੀ ਡਿਸਪਲੇਅ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ, ਚਮਕਦਾਰ ਰੰਗਾਂ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਚ.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →